ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6721 - 6740 від загального числа 111411

6721. Петрашко, Л. П.
Валютні операції : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 204с. – 966-574-262-0.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6722. Савченко, А. Г.
Макроекономічна політика : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 166с. – 966-574-223-Х.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6723. Курас І.Ф.,Рудич Ф.М.,Балабан Р.В.,Клинченко О.В.,Кононенко Н.В.
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посібник. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 327с. – 966-611-118-7.
Шифр: 321(477)(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6724. Согрин, В. В.
Политическая история США ХVII - ХХ вв. – М. : Весь Мир, 2001. – 400с. – 5-7777-0117-5.
Шифр: 94(73)  Авторський знак: С54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6725. Колодій А.,Харченко В.,Климанська Л.,Космина Я.
Політологія : підручник. Кн.1 : Політика і суспільство, Кн.2 : Держава і суспільство. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584с. – 966-521-114-5.
Шифр: 66я7  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6726. Баканов, М. И.
Теория экономического анализа : Учебник. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 416с. – 5-279-02042-7.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6727. Михасюк І.Р.,Мельник А.Ф.,Крупка М.І.,Залога З.М.
Державне регулювання економіки : Підручник. – 2-ге вид., випр., і доп. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2002. – 592с. – 966-7714-24-1.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Д36
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6728. Ковалев, В. В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник. – М. : ТК Велби, 2002. – 324с. – 5-902171-42-3.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6729. Красавина Л.Н.,Алибегов Т.И.,Былиняк С.А.,Валовая Т.Д.,Катасонов В.Ю.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 608 с. – 5-279-02117-2.
Шифр: 65.268я7  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6730. Філіпенко А.С.,Будкін В.С.,Веклич О.О.,Годун С.Д.,Дудченко М.А.та ін.
Світова економіка : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 582 с. – 966-06-0213-8.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: С24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6731. Немов, Р. С.
Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей: Пособие. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 320с. – 5-691-00074-8.
Шифр: 88я7  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6732. Законодавство України про працю : Зб. нормат. актів: У 3-х кн. Кн.1 : Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий дововір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-00-3.
Шифр: 67.405  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6733. Законодавство України про працю : Зб-к нормат. актів: У 3-х кн. Кн.2 : Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-01-1.
Шифр: 67.405  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6734. Законодавство України про працю : зб-к нормат. актів: У 3-х кн. Кн.3 : Охорона праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-02-Х.
Шифр: 67.405  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6735. Козик, В. В.
Міжнародні економічні відносини : Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 406с. – 966-7767-53-1.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: К59
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6736. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 514с. – 966-7767-01-9. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 65.02я7  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6737. Воробьёв Н.В.,Горбунов В.Л.,Горячев А.В.,Горовой В.Р.,Костин А.Е.
Микропроцессоры : Учебник: В 3-х кн. Кн. 3 : Средства откладки, лабораторный практикум и задачник. – М. : Высшая школа, 1986. – 351с.
Шифр: 004.3107)  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6738. Прикладная механика. 38 (48), №10. – Київ : ТОО "А.С.К.", 2002. – 144 с.
Шифр: 531
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6739. Ачеркан Н.С.,Гаврюшин А.А.,Ермаков В.В.,Игнатьев Н.В.,Какойло А.А.
Металлорежущие станки : монография: В 2-х т. Т. 2 : Металлорежущие станки. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1965. – 628 с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6740. Тамуж, В. П.
О взаимодействии макротрещины с микродефектами // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.3.
Шифр: 539.375  Авторський знак: Т17
Опис документа

« 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет